Eterna - Algemene voorwaarden

Door deze site te gebruiken, wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Uw toegang tot de site van Eterna is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving terzake.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Eterna of rechthoudende derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Mechelen bevoegd.

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website. Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Eterna aanvaard zijn.


Artikel 2: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden niet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.


Artikel 3: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Eterna.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Eterna was geboden.

Artikel 4: Klantendienst


De klantendienst van Eterna is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 21 60 13, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Melkouwen 44 - 2590 Berlaar. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 5: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Eterna beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Eterna zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 6: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Eterna respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Artikel 7: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.